עירוני, עסקי

מכרזים, חכירות, מבני תעשיה מסחר, רישומי זכויות, הפקעות
readMore

התחדשות עירונית

תמ"א 38, פינוי בינוי, קבוצות רכישה, שימוש חורג, הרחבות
readMore

חקלאי, כפרי

קרקעות חקלאיות,  נחלות, משקי עזר, פל"ח, בן ממשיך
readMore

צור קשר

עורך דין יוסף וינדר

ברוכים הבאים לאתר משרד עורכי הדין יוסף וינדר ושות'

נושאי ודיני "רשות מקרקעי ישראל" הינם התמחות מיוחדת שלי. שנים רבות עבדתי במינהל מקרקעי ישראל כעורך דין ויועץ משפטי.

אני חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 1994 וגם מוסמך כעורך דין במדינת ניו יורק.

אני בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. כמו כן אני מהנדס בוגר הטכניון בחיפה.

משרדי עוסק בכל הנושאים המטופלים על ידי "רשות מקרקעי ישראל". משרדי עוסק גם בדיני תיכנון ובנייה, תמ"א 38, פינוי בינוי, קבוצות רכישה, עסקאות מקרקעין (לדוגמא: דירות, נחלות חקלאיות, מגרשים, נכסים מסחריים וכדומה).

משרדי מייצג לקוחות בהליכים משפטיים בבתי משפט ובוועדות ערר.

הנכם מוזמנים לכתוב אלי הודעה באמצעות האתר ואחזור אליכם בהקדם.

* המידע באתר הינו כללי ואינו ייעוץ משפטי *


1. שינוי ייעוד של קרקעות חקלאיות

בגין השבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל יהיה חוכר זכאי לקבל זכויות לבנייה במגרש. זכויות ייזום הבנייה במגרש יירכשו על ידי החוכר בפטור מחובת מכרז. חוכר יהיה זכאי גם לפיצוי כספי עבור העיבוד החקלאי בקרקע. החלטות רשות מקרקעי ישראל בדבר קבלת זכויות ייזום בנייה במגרש או החלטות הרשות בדבר אי קבלת זכויות ייזום מחייבות בדיקה ספציפית. 

 

2. הסדרת שימושים חורגים במשקים

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על מבצע לפיו הרשות תגבה דמי שימוש החל מתאריך 1.7.2009, גם אם השימוש החורג והלא מוסדר החל קודם לתאריך זה.

 

3. חוזה חכירה לדורות

- תנאי לחתימת חוזים לדורות הינו הסדרת השימושים הלא חקלאיים.
– חלקה א' של הנחלה תוחכר לחוכרים בחוזי חכירה אישיים.

- חלקה א' תשמש למגורי החוכר ולשימוש חקלאי. חלקות ב' ו-ג' ישמשו לשימוש חקלאי בלבד.

– תעסוקה לא חקלאית תותר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רשות מקרקעי ישראל.
– תקופת החכירה הינה ארבע תקופות מתחדשות של 49 שנים כל אחת.
– הנחלה מהווה יחידה משקית אחת אף אם חלקות ב' ו-ג' לא הוחכרו ישירות לחוכר. ניתן לפצל
מגרש מגורים מהנחלה.

 

4. משק עזר – שינוי ייעוד, היוון

בעל זכויות במשק עזר רשאי לשנות את ייעוד משק העזר או חלק ממשק העזר.
בעל זכויות במשק עזר אינו רשאי לבצע שימוש חורג במשק
. שינוי הייעוד יאפשר לבצע פעילות לא חקלאית במשק העזר.
בעל זכויות במשק עזר רשאי להוון את זכויות מגרש המגורים וליתרת
השטח ייחתם חוזה לעיבוד חקלאי.

 

חקלאי, כפרי

1. השבת קרקעות חקלאיות למדינה

לאחרונה, באפריל 2016, התקבל בכנסת תיקון ל"חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור". תיקון זה קובע תנאים לפיהם תוכל רשות מקרקעי ישראל להשיב לידיה את החזקה בקרקע לגביה מתוכנן שינוי יעוד לייעוד אחר שאינו חקלאי. חוכר שימסור את החזקה בקרקע לרשות מקרקעי ישראל יקבל תמריצים כספיים בשיעור מוגדל של 20% או קרקע חלופית לעיבוד לפי נסיבות העניין. בחוק נתנו סמכויות דרסטיות לעובדי רשות מקרקעי ישראל בעניין מתן צווי העברה של  הזכויות לקניין המדינה לרבות סמכויות למחיקת הזכויות מפנקסי המקרקעין וכן סמכויות למתן צווי סילוק יד ופינוי הקרקע. בעניין צווי סילוק היד ופינוי הקרקע יש לפנות לבית המשפט ובשלב הראשון כדי לעכב את הליכי ביצוע הפינוי והכל כפי שקבוע בחוק.  

2. תמ"א 38, פינוי בינוי-התחדשות עירונית
תכנית פינוי בינוי והתחדשות עירונית נועדה להביא לפינוי מתחם מבונה בו קיימים  מבנים ישנים  כך שבמקומם יבנו מבנים חדשים.  התכנית מגדילה את זכויות הבניה במבנים למגורים בהשוואה לבנייה הקיימת בפועל. בעלי הדירות שבתחום התכנית יקבלו דירה חדשה וגדולה עם תשתית סביבתית מפותחת ומודרנית במקום דירתם הישנה.

 

התחדשות עירונית

הקצאת מגרשים לתעשייה ומלאכה להרחבה של מפעלים ולהקמת מבני תעשייה להשכרה:

הקצאת הקרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל נעשית בפטור מחובת מכרז ומותנית בהמלצת משרד הכלכלה והתעשייה שפועל לפתח אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית תוך סבסוד הוצאות הפיתוח ליזמים.

ניתן דגש מיוחד על עידוד התיעוש במגזר הלא יהודי לרבות על ידי פינוי בתי מלאכה ותעשייה שהוקמו בתוך יישובים והעברתם לאזורי תעשייה מסודרים. 

 

עירוני, עסקי