מגזר עסקי

מכרזים, תעשייה, מסחר, תיירות, אנרגיה, מחצבות
readMore

מגזר עירוני

פינוי-בינוי, היתרים, חריגות, הפקעה, התנגדות/ערר, נדלן
readMore

מגזר חקלאי

בניה במגרש חקלאי, פל"ח, נחלות, משקי עזר, הרחבות
readMore
aifel

=!=!=!

======
readMore
פנייה ללא התחייבות


עו"ד יוסף וינדר ושות' הינו משרד מקצועי ואיכותי בתחומי המקרקעין, תכנון ובנייה,
עסקות מקרקעין (נדל"ן) וליטיגציה בבתי משפט ובוועדות ערר לתכנון ובניה.
משרדי מטפל במקרקעין 
באזורים העירוניים ובאזורים הכפריים (מושבים, קיבוצים).
לדוגמה: בנייני מגורים ודירות, בניה נמוכה, תעשייה, מסחר, נחלות, משקי עזר וכו'

עבדתי כעורך דין ב"מינהל מקרקעי ישראל" שנים רבות. אני עורך דין משנת 1994
ובוגר אוניברסיטת ת"א במשפטים. כמו כן אני מהנדס בוגר הטכניון בחיפה.

מקצועיות והגינות הם הערכים שלנו והשירות אישי ודיסקרטי.

ניתן לתאם פגישת היכרות בטל'  03-644-7448
או לשלוח את ה"טופס" שלמעלה ואחזור אליכם
הפנייה ללא התחייבות.

* המידע באתר הינו אינפורמציה כללית ואינו ייעוץ משפטי *


1. חוזה חכירה לדורות (לאגודה ולמתיישב)   – תנאי לחתימת חוזים לדורות הינו הסדרת השימושים הלא חקלאיים. – חלקות א' של הנחלות תוחכרנה לחוכרים בחוזי חכירה אישיים. – חלקות א' ישמשו למגורי החוכר ולשימוש חקלאי. חלקות ב' ו-ג' ישמשו לשימוש חקלאי בלבד. – תעסוקה לא חקלאית תותר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות. – תקופת החכירה הינה ארבע תקופות מתחדשות של 49 שנים כל אחת. – הנחלה מהווה יחידה משקית אחת אף אם חלקות ב' ו-ג' לא הוחכרו ישירות לחוכר. ניתן לפצל מגרש מגורים מהנחלה. 2. קרקע חקלאית שייעודה שונה לקרקע בנייה למגורים החוכרים יהיו זכאים לרכוש מגרשים לבנייה בתחום התוכנית בפטור מחובת מכרז. כן יהיו החוכרים זכאים לפיצוי עבור זכויותיהם בקרקע. הפיצוי הבסיסי לדונם: (א) מטעים- 30,800 ש"ח (ב) שלחין- 12,700 ש"ח (ג) בעל- 6000 ש"ח. במקום פיצוי בסיסי זה ניתן לערוך שומה פרטנית שתכלול פיצוי עבור מבנים חקלאיים והשקעות וכן פיצוי עבור הפגיעה בפרנסה. החוכרים זכאים גם לתמריץ של 50% מסכום הפיצוי בגין השבת הקרקע במועד. האמור חל לגבי קרקעות שרשות מקרקעי ישראל שלחה לגביהם דרישת השבה עד יולי 2015 !   3. משק עזר – שינוי ייעוד, היוון בעל זכויות במשק עזר רשאי לשנות את ייעוד משק העזר או חלקו לכל ייעוד. בעל זכויות במשק עזר אינו רשאי לבצע שימוש חורג במשק גם אם ניתן לכך אישור כדין ממוסדות התכנון. שינוי הייעוד יאפשר לבצע פעילות לא חקלאית במשק העזר. בעל זכויות במשק עזר רשאי להוון את זכויות מגרש המגורים (בתחום משבצת ישוב חקלאי ניתן להוון עד 5 דונם) וליתרת השטח ייחתם חוזה לעיבוד חקלאי. 4. קרקע חקלאית לעיבוד עונתי ניתן לקבל הרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לתקופה של 3 שנים למטרת עיבוד עונתי, מרעה, מטע לקטיף לפי המלצת משרד החקלאות. ניתן לקבל אישורים להצבת מבנים יבילים בקרקע. 5. ניתן לתאם פגישת היכרות בכל נושא בטל' 03-644-7448 או באמצעות ה"טופס" (שליד התמונה)  

מגזר חקלאי
1. התחדשות עירונית (פינוי – בינוי)
תכנית פינוי בינוי והתחדשות עירונית נועדה להביא לפינוי מתחם מבונה בו קיימים  מבנים ישנים    כך שבמקומם יבנו מבנים חדשים.  התכנית מגדילה את זכויות הבניה במבנים למגורים לפחות פי    2.5 בהשוואה לבנייה הקיימת בפועל. בעלי הדירות שבתחום התכנית יקבלו במקום דירתם הישנה, דירה חדשה וגדולה עם תשתית סביבתית מפותחת ומודרנית.

 

2. פיצול מגרש

פיצול מגרש הנו חלוקה של שטח המגרש ל-2 מגרשים או יותר לפי תב"ע או לפי תשריט חלוקה
המאושר 
ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה, כאשר לפחות אחד המגרשים שנוצרו מהפיצול הנו
מבונה  וממשיך 
לשמש למטרה המקורית.

3. חוק רכישת מקרקעין (חר"מ), חוק נכסי נפקדים (חנ"ן)

א. חר"מ – חוק זה הסמיך את שר האוצר לרכוש מקרקעין שלא היו בחזקת בעליו לצורכי פיתוח
חיוניים, 
להתיישבות או לביטחון בתנאים הקבועים בחוק. מי שנכסיו נרכשו  בהתאם
ע"י המדינה זכאי 
לקבלת פיצויים בגין ההפקעה. 

ב. חנ"ן – החוק קובע שנכס, שבעליו נפקד, מוקנה לאפוטרופוס לנכסי נפקדים. מי שנכסיו הוקנו
לאנ"נ 
והועברו לרשות הפיתוח (ר"פ) זכאי לשחרור הנכס או תמורתו.

4. ניתן לתאם פגישת היכרות בכל נושא בטל' 03-644-744-8 או באמצעות ה"טופס" (שליד התמונה)

מגזר עירוני
1. הקצאת מגרשים – לתעשייה/מלאכה
להרחבת מפעלים קיימים
להקמת מבני תעשייה להשכרה

הקצאת הקרקעות ע"י רשות מקרקעי ישראל למטרות הנ"ל נעשית בפטור מחובת מכרז ומותנית
בהמלצת משרד הכלכלה (התמ"ת) שפועל לפתח אזורי תעשייה באזורי עדיפות לאומית תוך סבסוד     הוצאות הפיתוח ליזמים.

ניתן דגש מיוחד על עידוד התיעוש במגזר הלא יהודי לרבות ע"י פינוי בתי מלאכה ותעשייה שהוקמו בתוך יישובים והעברתם לאזורי תעשייה מסודרים. 

2. מיזמים  מסחריים – תיירותיים  ביערות

ניתן להקים מיזמים מסחריים – תיירותיים ביערות הקשורים לאופי וחווית הביקור ביער. דוגמאות
למיזמים: 
קיוסק/מזנון, מסעדה, מתקן קירור לאחסון  שתייה/כריכים, חנות  למזכרות ותכשיטים,
גלריה, חניון לילה, 
לינה במבנים קלים.

3.  ניתן לתאם פגישת היכרות בכל נושא בטל' 03-644-7448 או באמצעות ה"טופס" (שליד התמונה)

מגזר עסקי

=====

aifel
מגזר ===